Veleposlaništvo RS Kairo /Konzularne informacije /nacionalni vizum, dovoljenje za bivanje /

NACIONALNI VIZUM TIPA D in DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE

Nacionalni vizumi tipa D in dovoljenja za prebivanje ostajajo v pristojnosti slovenske nacionalne zakonodaje. Vloge se oddajajo na veleposlaništvu Republike Slovenije. 

NACIONALNI VIZUM ZA DOLGOROČNO BIVANJE D 

Vizum za dolgoročno bivanje se izda za obdobje od 90 dni do (maksimalno) enega leta. Ta vizum se lahko izda tujcu, ki si bo v Republiki Sloveniji uredil dovoljenje za prebivanje z namenom združitve družine. Izda se lahko tudi iz drugih razlogov (športni delavci, akreditirani novinarji, diplomati in drugi, z zakonom določeni primeri), kjer je namen bivanja tujca v Republiki Sloveniji časovno daljši oz. vsebinsko različen tistemu, kot ga omogoča schengenski vizum. Tujec, ki je imetnik veljavnega vizuma za dolgoročno bivanje, lahko po vstopu v Republiko Slovenijo kadarkoli zaprosi za izdajo dovoljenja za prebivanje.

Vizuma D ne potrebujejo državljani države, s katero je Republika Slovenija ukinila vizume, ali če imajo veljaven potni list in dovoljenje za prebivanje, izdano s strani druge države članice Evropske unije, razen če z mednarodno pogodbo ni določeno drugače.

Dokumentacija, ki se potrebuje za vizum D:
- izpolnjena vloga za nacionalni vizum, dostopna TUKAJ 
- ustrezno veljaven potni list,
- fotografija v velikosti 45 mm x 35 mm (nepoškodovana, jasna in dobre kvalitete),
- potovalno zdravstveno zavarovanje (ki krije stroške zdravstvenih storitev in repatriacije najmanj do višine 30.000 EUR za celotno obdobje veljavnosti vizuma),
- plačilo konzularne takse v višini 77 EUR (razen, če je prosilec ožji družinski član državljana RS ali druge EU države: v tem primeru je vloga takse prosta),
- overjeno in prevedeno potrdilo o nekaznovanju, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev,
- dokazilo o zadostnih sredstvih za preživljanje (tj. najmanj v višini osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki od 01.08.2019 znaša 402,18 EUR mesečno,
- specifična dokumentacija, s katero se dokazuje namen dolgoročnega bivanja (n.pr. dokumentacija za vizum D iz razloga združevanja družine mora izkazovati, da je prosilec družinski član v skladu z Zakonom o tujcih; če gre za združevanje z zakoncem, je torej potrebno priložiti ustrezno dokazilo o sklenjeni zakonski zvezi, tj. izpisek iz matičnega registra RS).

V postopku za vizum D iz razloga združitve družine z zakoncem/partnerjem se načeloma opravi tudi istočasni intervju s prosilcem vizuma (na veleposlaništvu) in z zakoncem/partnerjem v Sloveniji (na upravni enoti). V okviru intervjuja se ugotavljajo okoliščine sklenitve zakonske zveze (da se izloči možnost fiktivnosti sklenjene zakonske zveze) in vse ostale okoliščine, ki so pomembne z vidika izpolnjevanja zakonskih pogojev za izdajo vizuma.

 
DOVOLJENJE ZA PREBIVANJE TUJCA V REPUBLIKI SLOVENIJI

Tujec, ki želi v Republiki Sloveniji prebivati dalj časa, kot je to mogoče na podlagi vizuma, ali ki želi vstopiti in prebivati v Republiki Sloveniji iz drugačnih razlogov, kot je to mogoče na podlagi vizuma, mora imeti dovoljenje za prebivanje. Dovoljenje za prebivanje pomeni dovoljenje za vstop in bivanje za določen čas in za določen namen ali prebivanje za nedoločen čas. Pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje so določeni z Zakonom o tujcih. Prvo dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se izda kot dovoljenje za začasno prebivanje in ga mora tujec praviloma pridobiti pred svojim vstopom v državo.

Prošnja za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje se vloži pri diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu (upravni enoti) v Sloveniji, če zakon tako določa.

Razlogi oziroma nameni prebivanja, zaradi katerih se tujcu lahko izda dovoljenje za prebivanje, so:
•         zaposlitev ali delo,
•         študij, izobraževanje, specializacija ali strokovno izpopolnjevanje ter praktično usposabljanje, sodelovanje oziroma udeležba v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
•         združitev družine,
•         slovensko poreklo do drugega kolena v ravni vrsti,
•         drugi upravičeni in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljeni razlogi.
 
Za izdajo dovoljenja za prebivanje mora tujec imeti veljavni potni list, dokazilo o izpolnjevanju upravičenega razloga oziroma namena, zaradi katerega namerava prebivati v Republiki Sloveniji, dokazilo o ustreznem zdravstvenem zavarovanju in o zadostnih sredstvih za preživljanje ter dokazilo o nekaznovanju iz matične države.

Postopek za pridobitev dovoljenja za prebivanje traja približno 60 dni. Taksa ob vložitvi vloge na veleposlaništvu znaša 102 EUR, ob zaključku postopka pa je potrebno dodatno plačati še taksi v višini 13 EUR (za vročitev) in 12 EUR (v primeru izdaje kartice dovoljenja za prebivanje).

Dodatne informacije